“Phát minh vĩ đại nhất trên Thế giới

là khả năng sáng tạo của Người trẻ.”

- Thomas Edison

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ FUTURE-U

Để đăng ký tham gia FutureU, nhóm thực hiện 02 bước sau trước 23:00, 25/10/2020:

 

Bước #1: Đăng ký tham gia vào ĐƠN ĐĂNG KÝ NÀYSau khi xác nhận nhóm hợp lệ, Ban tổ chức sẽ gửi email hướng dẫn chi tiết cho Bước #2.

 

Bước #2: Nhóm đi thực tế và phỏng vấn những người liên quan theo hướng dẫn và gửi lại các tài liệu và video được yêu cầu trước ngày 23:00, 25/10/2020.

Ban tổ chức sẽ trả lời mọi câu hỏi và hướng dẫn nhóm chi tiết trong quá trình này. Nếu cần hỗ trợ xin mời các bạn gọi điện cho số hotline hỗ trợ đăng ký theo số: 090-315-2223. 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÓM THAM GIA

Bước #1: Đăng ký tham gia với thông tin nhóm và vấn đề ban đầu

1. Nhóm có ít nhất 3 thành viên, 12 - 18 tuổi, đang sinh sống tại Việt Nam, và có 1 Người giám hộ.

 

2. Chọn vấn đề có ý nghĩa và sát với 5 mục tiêu Phát triển bền vững của chương trình,

Bước #2: Khám phá vấn đề và xác định người dùng theo hướng dẫn 

3. Khả năng khởi động khám phá vấn đề, xác định người dùng và tương tác với người dùng,

 

4. Mức độ thấu cảm và nhận biết các vấn đề và nhu cầu của người dùng,
 

5. Tư duy phản biện, đánh giá và lựa chọn vấn đề có ý nghĩa, 

6. Cách tiếp cận người dùng, tiếp cận vấn đề và tiếp cận giải pháp sáng tạo.

Xem video hướng dẫn và
đăng ký vấn đề nhóm muốn
tham gia giải quyết!
Các câu hỏi thường được phụ huynh và các nhóm quan tâm!