LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Mọi thắc mắc về chương trình, xin liên hệ với chúng tôi tại:
Trần Ngọc Uyên Phương
Hỗ trợ học sinh
đăng ký chương trình
E. moi@futureu.asia
T. 090-315-2223
Lê Viết Đạt
Quản lý đối tác
và Chương trình chung
E. dat@arkkiasean.com
T. 096-114-9735
Châu Nguyễn Gia Huy
Hỗ trợ học sinh
đăng ký chương trình
E. moi@futureu.asia
T.090-250-2524
Về FutureU
FutureU là chương trình sáng tạo xã hội kêu gọi học sinh áp dụng năng lực đổi mới sáng tạo của mình vào giải quyết các bài toán xã hội đang tồn tại, thông qua gọi vốn cộng đồng và hỗ trợ từ các cố vấn trong hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.
  • Facebook
  • Instagram